آخرین اخبار مدارس


18 خرداد دبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)