آخرین اخبار مدارس


25 اسفند دبستان پسرانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 مهر دبستان پسرانه سما

09 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 شهریور دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد حسام شادمان اشتيواني

1388/08/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين ستوده

1382/08/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد عطارزاده كردياني

1383/08/23

دبستان پسرانه سما

آرين عصمتي

1387/08/28

دبستان پسرانه سما

مرتضي بهادر

1387/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ميرزايي سجاديه

1384/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا زنجاني

1382/08/28

دبستان پسرانه سما

كسرا محرمي

1386/08/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا تبرزد

1383/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبي عادلي فر

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

شايان خجسته

1388/08/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رنجورسلجوقي نوده

1387/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم جباري

1379/08/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا گرجي محله

1382/08/24